🦷การเก็บแปรงสีฟันที่ถูกต้อง
 
นอกจากเราจะมีการ “เ-ว้-น” ระยะระหว่างกันแล้ว 🙋‍♀️—-🙆‍♂️
แปรงสีฟันก็ต้องวางให้ “ห่-า-ง” กันด้วย
 
🔹เพราะแปรงสีฟันสามารถส่งผ่านเชื้อโรคระหว่างกันได้
 
“เก็บแปรงสีฟันของทุกคนในบ้านแยกจากกัน ใช้ยาสีฟันคนละหลอดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ครับ”👨‍⚕️
 
#Fight_COVID19
#SocialDistancing
#ห่างกัน_ไม่ห่างไกล

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ