ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

คุณจอห์น  ลี  โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ  ด้านเครือข่าย

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณนวลศรี  ลิ้มเจริญ
รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

นายแพทย์ชำนาญ   หล่อเมืองทอง
ผู้อำนวยการสายการแพทย์