คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกิตติมศักดิ์

คุณจอห์น  ลี  โกะชุน
ประธานคณะกรรมการบริษัท

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ  ด้านเครือข่าย

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์สมคิด   อุดมกิจมงคล

รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณนวลศรี  ลิ้มเจริญ
รักษาการผู้อำนวยการบริหาร

นายแพทย์ชำนาญ   หล่อเมืองทอง
ผู้อำนวยการสายการแพทย์