ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
ประธานกรรมการบริหาร

แพทย์หญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการ