คลินิกกุมารเวช

คำแนะนำ :

คลินิกกุมารเวช มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร

โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ :

กุมารเวช

– ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลสุขภาพเด็ก
– ฉีดวัคซีน
– ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

– ตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลสุขภาพเด็ก
– ฉีดวัคซีน
– ให้คำปรึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
– ตรวจรักษาผู้่ป่วยเด็กเฉพาะทางโรคหัวใจตั้งแตแรกจนถึงเด็กโต

แพทย์ประจำศูนย์ :