👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ 

นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย

📑 อายุรแพทย์

 

บริการ

– ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป
– บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง
อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

วันและเวลาออกตรวจ
🩺คลินิกอายุรกรรม
(อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)
 
#คลินิกอายุรกรรม
 
❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ