👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Full time)

นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์

📑 อายุรแพทย์

 

บริการ

  • ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย
    และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ
    เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น

📅วันและเวลาออกตรวจ

🩺แผนกอายุรกรรม

  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

#คลินิกอายุรกรรม

#ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล

 
❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ