👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.นรนนท์ บุญยืน
🩺ศัลยแพทย์
 
บริการ
– ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป
– ผ่าตัดไส้ติ่งด้วยการส่องกล้อง
– ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
– รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
– ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน
 
วันและเวลาออกตรวจ
🩺แผนกศัลยกรรม👨‍⚕️
อ้างอิงตามตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม
 
#คลินิกศัลยกรรม
 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ