👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.นราธิป ปริชาตสมบัติ

📑 ศัลยแพทย์

 

บริการ

– ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้านศัลยกรรรมทั่วไป
– ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบไม่เจ็บ
– ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
– รักษานิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่าตัดผ่านกล้อง
– ผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน
วันและเวลาออกตรวจ
🩺คลินิกศัลยกรรม
(อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน)
#คลินิกศัลยกรรม
❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ