👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)

นพ.ศรุต  คณฑา   

👩‍👧‍👧อายุรแพทย์

บริการ

  • ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป

วันและเวลาออกตรวจ

🩺คลินิกอายุรกรรม

อ้างอิงตามตารางเวรของแต่ละเดือน

 #คลินิกอายุรกรรม #ไม่ต้องห่วง_ให้เราช่วยดูแล 

❣️“ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ