👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.อมเรศ ภมะราภา

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)
นพ.อมเรศ ภมะราภา
🩺อายุรแพทย์

บริการ

– ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย
และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ
– บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น

📋วันและเวลาออกตรวจ
🩺คลินิกอายุรแพทย์👨‍⚕️
 อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน

#คลินิกอายุรแพทย์
#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ