ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นที่รักของชุมชน ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และศักยภาพการรักษาระดับทุติยภูมิขั้นสูง

พันธกิจ

ให้บริการตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางการแพทย์ด้วยความเป็นมืออาชีพ ส่งมอบการบริการที่เหนือความคาดหมาย ด้วยความใส่ใจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์