ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเราดังนี้

  • พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยนอก (OPD) (ประจำโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์)  1 ตำแหน่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)

6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)

7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ชั้น 3

เวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

โทร. 055-40-9000 ต่อ 555101 มือถือ  098 – 746-5519

email : recruiting@princhealth.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์สมัครงาน *ขนาดไม่เกิน 1mb