ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)

6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)

7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ชั้น 3

เวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

โทร. 055-40-9000 ต่อ 555101 มือถือ  098 – 746-5519

email : recruiting@princhealth.com