ศูนย์ตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้รับบริการ ในทุกเพศ ทุกวัย

การบริการ :

ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล

ตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทต่างๆ

การตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ ตามเอกสารที่ผู้รับบริการแนบมา

แพทย์ประจำศูนย์ :