👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (PART TIME) นพ.อมเรศ ภมะราภา

👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time) นพ.อมเรศ ภมะราภา นัดหมายแพทย์ 👨‍⚕️แนะนำแพทย์วันนี้ (Part time)นพ.อมเรศ ภมะราภา🩺อายุรแพทย์ ✅บริการ – ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ – บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต เป็นต้น 📋วันและเวลาออกตรวจ🩺คลินิกอายุรแพทย์👨‍⚕️⏰ อ้างอิงตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน #คลินิกอายุรแพทย์#โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์