คณะผู้บริหาร

คุณธานี มณีนุตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณนวลศรี ลิ้มเจริญ
ผู้อำนวยการบริหาร