โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
2) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
3) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL)
4) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT ,SGPT ,Alkaline Phosphatase)
5) ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
6) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
7) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray)
8) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
9) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
10) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher)
11) บัตรรักษ์ชีวิต (Smart Card)
12) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์
ราคาปกติ3,365.-
3,365.-
ราคาแพ็กเกจ2,100.-
2,100.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
2) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
3) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL)
5) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase)
6) ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine)
7) ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
8) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)
9) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
10) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
11) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray)
12) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
13) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
14) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
15) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher)
16) บัตรรักษ์ชีวิต (Classic Card)
17) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF)
ราคาปกติ4,570.-6,190.-
ราคาแพ็กเกจ3,600.-
5,000.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) ตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
2) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
3) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
4) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL)
5) ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test (LFT)
6) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7) ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8) ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
9) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)
10) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9)
11) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
12) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
13) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3 , Free T4, TSH)
14) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
15) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination)
16) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)
17) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep+HPV)
18) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray)
19) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)
20) ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ (Mammograms (With Ultrasound Breast)
21) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
22) ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Exercise Stress Tes or Echocardiography)
23) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination)
24) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report)
25) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher)
26) บัตรรักษ์ชีวิต (Gold Card)
27) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน หรือ วนธารา
28) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF)
ราคาปกติ16,586.-
22,586.-
ราคาแพ็กเกจ13,000.-17,700.-

กรณีตรวจเพิ่มจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาปกติราคาพิเศษ
1) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep+HPV)
3,250.-
2,890.-
2) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep)
2,050.-
1,700.-
3) ตรวจเชื้อไวรัสปากมดลูก (HPV)
1500.-
1275.-
4) ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test (LFT))
785.-
667.-
5) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ( Anti-HAV)
600.-
510.-
6) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab (Hepatitis B Profile))
975.-
829.-
7) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV)
460.-
391.-
8) ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte)
540.-
459.-
9) ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR)160.-
136.-
10) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)430.-
366.-
11) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)466.-
396.-
12) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)750.-
638.-
13) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)960.-
816.-
14) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9)
920.-
782.-
15) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)400.-
340.-
16) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3 , Free T4, TSH)
1,060.-
901.-
17) ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
495.-
421.-
18) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
2,700.-
2,300.-
19) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)2,700.-
2,300.-
20) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)3,500.-
2,700.-
21) ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Mammograms (With Ultrasound Breast)3,500.-
2,700.-
22) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
3,200.-
2,800.-
23) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)3,200.-
2,800.-