เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
CT Scan 128 Slices

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices

เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ โดยการฉายรังสีผ่านอวัยวะในแนวตัดขวางและใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพ 3 มิติ สามารถตรวจได้ทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า เช่น ตรวจหาเนื้องอกของอวัยวะต่างๆ ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด ตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง หรืออุ้งเชิงกราน ตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ เป็นต้น