ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย

อายุรแพทย์

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยายาลพระมงกุฎเกล้า
– ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่