นพ.ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย

อายุรแพทย์

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยายาลพระมงกุฎเกล้า
– ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สอบถามตารางออกตรวจได้ที่ โทร 055-40-9000 ต่อ 550101 หรือ 550102