นพ.ธนัฐ ลักษณานันท์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

– วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่