นพ.กริช นนทวาสี

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

 

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน