นพ.กริช นนทวาสี

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

หมายเหตุ : สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 550101 หรือ 550102