นพ.กังวาน พงษ์ดารา

ศัลยแพทย์กระดูก

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์