นพ.จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย

ศัลยแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์