นพ.ชารินทร์ บรรหารมณีรัตน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

– วุฒิบัตร สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลท่าปลา

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102