นพ.ชารินทร์ บรรหารมณีรัตน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

– วุฒิบัตร สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลท่าปลา