นพ.ชำนาญ หล่อเมืองทอง

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่