นพ.ฐิติพงศ์ ภู่ประเสริฐ

อายุรแพทย์โรคไต

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์