นพ.ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์

อายุรแพทย์

-ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
-สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย