นพ.ทรงพล พิมพ์ประสานต์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

– วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทยสภา
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล