นพ.ทรงพล พิมพ์ประสานต์

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

– วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน แพทยสภา
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามตารางออกตรวจได้ที่ โทร 055-40-9000 ต่อ 550101 หรือ 550102