นพ.ประสงค์ จตุรศรีวิไล

สูติ-นรีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่คลินิกหมอประสงค์