นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น

สูติ-นรีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร