นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น

สูติ-นรีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102