นพ.ภาสกร ปุจฉาการ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างอิงตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน