นพ.สุรชัย ธำรงโรจนโกมล

ศัลยแพทย์กระดูก

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์