นพ.สุรพงษ์ ดีพอ

จักษุแพทย์

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วุฒฺบัตร อนุสาขาจักษุวิทยา ต้อหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่