นพ.สุรมนัส คงถาวร

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำอยู่โรงพยาบาลพิษณุเวช