นพ.สุรมนัส คงถาวร

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำอยู่โรงพยาบาลพิษณุเวช

สอบถามตารางออกตรววจได้ที่ โทร 055-40-9000 ต่อ 550101 หรือ 550102