นพ.สุวิทย์ ดิลกวัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102