นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล / อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรช