นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

– ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– ปริญญาโท : lyceum northern university philippines , Doctor of reoline

โรงพยาบาลพุทธโสธร , แพทย์ออกตรวจโรคทั่วไป