นพ.อนุพงค์ กลิ่นอุดม

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลพิชัย

อ้างอิงตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน