นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ

อายุรแพทย์ทั่วไป

– วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร