นพ.อมเรศ ภมะราภา

อายุรแพทย์

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น