นพ.อารักษ์ ผดุงวิทยากร

ศัลยแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์