นพ.เชิดศักดิ์ ศิริวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลชาติตระการ