นพ.เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่โรงพยาบาลชาติตระการ

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102