พญ.ชาลิณี วจนานวัช

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา คณะวิสัญญีวิทยาศิริราช
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102