พญ.ชาลิณี วจนานวัช

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา คณะวิสัญญีวิทยาศิริราช
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน