พญ.ชุติมา กอจรัญจิตต์

กุมารแพทย์

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล