พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

หมายเหตุ : โทรสอบถามตารางออกตรวจได้ที่ 055-40-9000 ต่อ 550101 หรือ 550102