พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา

กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

หมายเหตุ : ตารางตรวจ ตามตารางออกตรวจของแต่ละเดือน