พญ.นทสรวง ชาวปรางค์

กุมารแพทย์

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์