พญ.นริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล

สูติ-นรีแพทย์มะเร็งวิทยา

– วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์