พญ.พนารัตน์ สิริคุณาลัย

สูติ-นรี และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

– วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ประจำอยู่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์