พญ.พรอนงค์ อริยจินดา

รังสีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– ประจำอยู่โรงพยาบาลพิษณุเวช