พญ.พัชราภา รัตนพูนกิจ

อายุรแพทย์

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน