พญ.พิชญาพร ใจบุญ

วิสัญญีแพทย์

– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดี
– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำอยู่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

 

หมายเหตุ : วันและเวลาออกตรวจ ตามตารางออกตรวจในแต่ละเดือน