พญ.มัญชิมา สุธารักษ์

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำคลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงมัญชิมา