พญ.มัญชิมา สุธารักษ์

แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป

– ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ประจำคลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงมัญชิมา

 

สอบถามตารางออกตรวจ โทร 055-40-9000 ต่อ 552101 หรือ 552102